ปัญหาและการแก้ไข
การทำงานของโทรศัพท์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หมายเลข 0 2278 8500)

วันที่/อาการที่ตรวจพบ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ประชาชนโทรติดต่อ ไม่มีเสียงเรียกเข้าที่เครื่องโทรศัพท์ ทส.(รอสาย 40 วินาที)

เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ จะไม่ได้ยินเสียงเรียกเข้า และไม่ทราบว่ามีสายเรียกเข้าจากประชาชน

หน่วยบำรุงรักษาระบบ

ส่วนสื่อสารอาคารสถานที่และยานพาหนะ

แก้ไขโดยเปิด-ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย CallStream Server R2.43 ที่ห้อง server ชั้น 10 สส. เพื่อรีเซทระบบ

หน่วยใช้งาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บันทึกภาพเหตุการณ์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
92 ซอยหหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2265 6223-5 อีเมล servicelinkcenter@mnre.go.th